Cookie Policy

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία αναθεώρηση: Ιούλιος 2020

 

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Δήλωση») εκδίδεται από τον Όμιλο Υπεραγορών Savemore (SYNDESMOS YPERAGORON SAVEMORE LIMITED), που συστάθηκε και ιδρύθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 132668 («ο Όμιλος», «εμείς» «εμάς», «μας»).

Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,  συμπεριλαμβανομένης της ενάσκησης των δικαιωμάτων σας, για να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για οποιαδήποτε σχόλια και παράπονα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας, στην προσοχή του κ. Κώστα Καρεκλά:

savemore Supermarkets Ltd

Φώτη Πίττα 67, 2660

Βιομηχανική Περιοχή Παλαιομετόχου

P.O BOX: 15001, 2666

Λευκωσία, Κύπρος

τηλ: +357-22329751

φαξ: +357-22329752

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: savemore@cytanet.com.cy

Eναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα μας (https://www.savemorecy.com/contact-us/).

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η παρούσα Δήλωση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εμάς ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή ως ο οργανισμός που ασκεί έλεγχο και είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, χρήση και φύλαξη προσωπικών δεδομένων, στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εργασιών μας.

Σκοπός αυτής της Δήλωσης είναι να παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο, και των λόγων για τους οποίους, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε, αποκαλύπτουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να σας ενημερώσει για τα σχετικά δικαιώματά σας. Η Δήλωση συμπληρώνει οποιεσδήποτε άλλες γνωστοποιήσεις/ανακοινώσεις που ενδέχεται να εκδοθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και δεν αποσκοπεί στην αντικατάστασή τους.

Ειδικότερα, αυτή η Δήλωση απευθύνεται σε:

 • Άτομα που είναι δυνητικοί ή υφιστάμενοι προμηθευτές, μέλη του δικτύου υπεραγορών μας, άλλα συνδεδεμένα με τον Όμιλο άτομα, συνεργάτες, και πάροχοι υπηρεσιών του Ομίλου ή άτομα που συνδέονται με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις υπ’ αναφορά κατηγορίες,
 • Άτομα που ενδιαφέρονται για ένταξη στο προσωπικό μας, στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης του ανθρωπίνου δυναμικού μας,
 • Επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας, και
 • Οποιοδήποτε άλλο άτομο έρχεται σε επαφή μαζί μας ή αλληλεπιδρά με μας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εργασιών μας.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας πως οι υπεραγορές που δρουν υπό την αιγίδα του Ομίλου αποτελούν ξεχωριστούς και ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και πως ο Όμιλος δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα των καταναλωτών που εξυπηρετούνται από τις υπεραγορές-μέλη του Ομίλου, ούτε φέρει ευθύνη για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από τις υπεραγορές-μέλη του. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το μέλος του δικτύου υπεραγορών μας που σας εξυπηρετεί, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε απευθείας με αυτό.

 

 1. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης:

 • Αναφορές σε «εσάς» χρησιμοποιούνται αναφορικά με οποιοδήποτε άτομο εντός του πεδίου εφαρμογής της.
 • Οι όροι «προσωπικά δεδομένα», «δεδομένα» και «προσωπικές πληροφορίες» χρησιμοποιούνται αναφορικά με οποιασδήποτε πληροφορίες σας αφορούν, ως άτομο, με τα οποία εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή/και έμμεσα η ταυτότητα σας.
 • Ο όρος «επεξεργασία» αναφέρεται συλλογικά σε ενέργειες όπως η συλλογή, φύλαξη, χρήση, αποκάλυψη, κοινοποίηση, μεταφορά, φύλαξη, διαγραφή ή/και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.
 • Αναφορές σε «Νόμους περί προστασίας δεδομένων» περιλαμβάνουν όλους τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Νόμου περί Προστασίας Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών του 2018 (Ν. 125(I)/2018), ως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, συμπληρώνονται και/ή αντικαθίστανται.

 

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως θέμα αρχής, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γενικότερα επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο όπου και στο βαθμό που είναι αναγκαίο σε σχέση με το συγκεκριμένο σκοπό που επιδιώκεται και μόνο όταν υπάρχει σχετική νομική αιτιολόγηση, σύμφωνα με τους Νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις βασιζόμαστε στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Σύμβαση

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αυτή τη βάση για να εκτελέσουμε μια σύμβαση στην οποία εσείς οι ίδιοι είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή για να λάβουμε μέτρα στο προ-συμβατικό στάδιο, κατόπιν αιτήματός σας.

 • Έννομο συμφέρον

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε αυτήν τη βάση όπου είναι αναγκαίο για  τη διαφύλαξη και διασφάλιση των δικών μας έννομων συμφερόντων ή, κατά περίπτωση, των έννομων συμφερόντων άλλων προσώπων. Σε τέτοιες περιπτώσεις διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι θεμιτή, εύλογη και ισορροπημένη, έχοντας λάβει υπόψη τις εύλογες προσδοκίες των επηρεαζόμενων ατόμων.

Επιπρόσθετα από τους σκοπούς που παρουσιάζονται σε αυτήν τη Δήλωση πιο κάτω, πιθανόν να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας σ’ αυτή τη βάση για σκοπούς όπως η σύναψη ή εκτέλεση μιας συμφωνίας στην οποία δεν είστε συμβαλλόμενο μέρος (π.χ. όταν το συμβαλλόμενο μέρος είναι ο εργοδότης σας, εκ μέρος του οποίου επικοινωνείτε μαζί μας), για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και των λειτουργιών της τεχνολογίας της πληροφορικής και της ασφάλειας, για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για τη λήψη μέτρων και εφαρμογή διαδικασιών πρόληψης και διερεύνηση απάτης και άλλων αδικημάτων, για σκοπούς ασφάλισης, για τη σύσταση, άσκηση ή/και υπεράσπιση αξιώσεων σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες, για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, κοινοπραξίας, πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης, συγχώνευσης και απόκτησης, χρηματοδότησης ή επένδυσης σε μέρος ή στο σύνολο της επιχείρησης ή των περιουσιακών μας στοιχείων ή σε οποιαδήποτε συναφή δικαιώματα ή συμφέροντα.

 • Νομική Υποχρέωση

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με διάφορες υποχρεώσεις που πηγάζουν από νόμους και κανονιστικές πράξεις (π.χ. σύμφωνα με το φορολογικό νομικό πλαίσιο και το εταιρικό δίκαιο). Κατά περίπτωση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας σε αυτήν την βάση εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδια δικαστήρια, στην αστυνομία, ή σε άλλες κρατικές ή δημόσιες αρχές.

 • Συγκατάθεση

Ενδέχεται να βασιστούμε στη συγκατάθεση σας για συγκεκριμένες ενέργειες που ενέχουν τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, κατά περίπτωση.

 

 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πιο κάτω πίνακες συνιστούν μια ενδεικτική επισκόπηση των βασικών πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούμε, καθώς και τους αντίστοιχους λόγους και τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων:

Δραστηριότητα:

 

Διαχείριση παραγγελιών των προϊόντων του δικτύου υπεραγορών μας και διάθεση, διανομή και παράδοση τους
Κατηγορίες δεδομένων:

 

Σε περίπτωση που μας προμηθεύετε με προϊόντα ως φυσικό πρόσωπο, ή που είστε μέλος του Ομίλου που προμηθεύεται με προϊόντα από εμάς ως φυσικό πρόσωπο, θα συλλέξουμε και επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που αρχικά σας ζητάμε να μας παρέχετε για σκοπούς σύναψης της συμφωνίας, όπως τα δεδομένα ταυτοποίησης σας (π.χ. πλήρες ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας), τα στοιχεία επικοινωνία σας (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση), και χρηματοοικονομικά δεδομένα (π.χ. λεπτομέρειες τραπεζικού λογαριασμού).

Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης θα συλλεχτούν και επεξεργαστούν περαιτέρω δεδομένα που αφορούν τις συναλλαγές μας, όπως η συχνότητα και είδος των παραγγελιών, τυχόν επιστροφές προϊόντων και λόγος επιστροφής τους, οι λεπτομέρειες των σχετικών χρεώσεων και πληρωμών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις μεταξύ μας επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις (π.χ. φύση και αντικείμενο της επικοινωνίας, ανταπόκριση σας).

Νομική βάση:

 

–       Σύμβαση

–       Νομική υποχρέωση

–       Έννομο συμφέρον: αποτελεσματική εξασφάλιση και διαχείριση των παραγγελιών και διάθεσής των προϊόντων του δικτύου υπεραγορών του Ομίλου, σύμφωνα με τους στόχους μας για ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών και προσφορά ποιότητας και ποικιλίας προϊόντων σε χαμηλές τιμές, καθώς και για την αποτελεσματική εκτέλεση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μας.

 

Δραστηριότητα:

 

Συμμετοχή στο δίκτυο υπεραγορών μας
Κατηγορίες δεδομένων:

 

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο δίκτυο υπεραγορών μας ως φυσικό πρόσωπο, θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να είμαστε σε θέση να εξετάσουμε το αίτημά σας και να προβούμε στις απαραίτητες προ-συμβατικές ενέργειες, όπως τα στοιχεία ταυτοποίησης σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο), πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες (π.χ. διεύθυνση υπεραγοράς, πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών και την αναμενόμενη προμήθεια προϊόντων).

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο δίκτυο υπεραγορών μας θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε περισσότερες πληροφορίες που σας αφορούν, π.χ. χρηματοοικονομικά δεδομένα (π.χ. λεπτομέρειες τραπεζικού λογαριασμού), πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές και πωλήσεις προϊόντων και τις μεταξύ μας επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχόλιων και εισηγήσεων σας, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο των συναλλαγών μας, καθώς και τυχόν ειδοποιήσεις για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές.

 

Νομική βάση:

 

–       Σύμβαση

–       Νομική υποχρέωση

–       Έννομο συμφέρον: Διασφάλιση και βελτίωση της εφαρμογής των αρχών του Ομίλου για ποιότητα υπηρεσιών, με φιλικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ομίλου και των συμφερόντων των μελών του δικτύου μας, καθώς και για την αποτελεσματική εκτέλεση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μας.

 

Σκοπός /δραστηριότητα:

 

Παροχή υπηρεσιών στον Όμιλο
Κατηγορίες δεδομένων:

 

Στο προ-συμβατικό στάδιο με πάροχους υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα, θα συλλέξουμε και επεξεργαστούμε περαιτέρω τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εξετάσουμε αν θα προχωρήσουμε σε κατάρτιση συμφωνίας μαζί τους και ακολούθως για τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών. Τέτοια δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας), στοιχεία επικοινωνίας,  στοιχεία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δεδομένα υπηρεσιών (π.χ. είδος προσφερόμενων υπηρεσιών), και χρηματοοικονομικά δεδομένα (π.χ. προτεινόμενες χρεώσεις).

Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης, θα επεξεργαστούμε περισσότερες πληροφορίες που προκύπτουν από την εκτέλεση της συμφωνίας μας, όπως πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα και τα στάδια υλοποίησης των  παρεχόμενων υπηρεσιών, λεπτομέρειες των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και λεπτομέρειες της μεταξύ μας επικοινωνίας και αλληλογραφίας.

Νομική βάση:

 

–       Σύμβαση,

–       Έννομο συμφέρον: για την αποτελεσματική εκτέλεση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μας, ενδεχόμενη εξέλιξη και ανάπτυξη των σχετικών υπηρεσιών και των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ μας.

 

Δραστηριότητα:

 

Ανταπόκριση σε τυχόν ερωτήματα, αιτήματα, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παράπονα
Κατηγορίες δεδομένων:

 

Κατά κανόνα, δεν καταγράφουμε τις μεταξύ μας προφορικές επικοινωνίες (π.χ. τηλεφωνικώς ή δια ζώσης) εκτός όπου και στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, ενδέχεται να καταγράψουμε το όνομα, την ιδιότητα (π.χ. αν εκπροσωπείτε κάποιο νομικό πρόσωπο), τα στοιχεία επικοινωνίας σας και το λόγο για τον οποίο επικοινωνήσατε μαζί μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη συνέχεια, ή να καταγράψουμε αιτήματα και οδηγίες που δόθηκαν προφορικά για σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης της επιχειρηματικής συναλλαγής.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας γραπτώς (π.χ. μέσω επιστολών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων) για τους πιο πάνω λόγους, θα επεξεργαστούμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο, φύση, αντικείμενο και αποτέλεσμα/έκβαση των σχετικών επικοινωνιών μας.

Νομική βάση:

 

–       Σύμβαση,

–       Συγκατάθεση (κατά περίπτωση),

–       Έννομο συμφέρον: Για τη διαχείριση, ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και εργασιών και για καλύτερη εξυπηρέτηση.

 

 1. «ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά κανόνα, δεν ζητούμε και δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως πληροφορίες που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ή πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή συναφή μέτρα ασφαλείας ή πληροφορίες που αφορούν άτομα κάτω των 18 ετών.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων είναι απαραίτητη, θα τα επεξεργαστούμε ως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, όπως, όπου το άτομο στο οποίο αφορούν τα δεδομένα αυτά δίνει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία τους ή προδήλως τα δημοσιοποιεί ή όπου είναι αναγκαίο για τη σύσταση, άσκηση ή/και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (ανάλογα με την περίπτωση).

 

 1. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προέρχονται από τα ίδια τα άτομα στα οποία αφορούν. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέξουμε τα δεδομένα σας όταν μας επισκέπτεστε ή έρχεστε  σε επικοινωνία μαζί μας.

Εάν είστε άτομο που συνδέεται με νομικό πρόσωπο με το οποίο διατηρούμε συμβατική και/ή επιχειρηματική σχέση (π.χ. διευθυντές και γραμματείς και/ή εργοδοτούμενοι και/ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι εταιρειών), ενδέχεται να συλλέξουμε τα δεδομένα σας μέσω των νομικών προσώπων με τα οποία συνδέεστε (π.χ. μέλη του δικτύου υπεραγορών μας, προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών). Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων τέτοιων ατόμων, θα συλλέξουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για το συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. για σκοπούς εκτέλεσης της επιχειρηματικής συναλλαγής).

Οι προμηθευτές, μέλη του δικτύου υπεραγορών, συνεργάτες, και πάροχοι υπηρεσιών του Ομίλου που μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλα άτομα οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων προς εμάς γίνεται σύμφωνα με τους Νόμους περί προστασίας δεδομένων. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να βασιστούμε σε τέτοια πρόσωπα για την παροχή κατάλληλων πληροφοριών στα άτομα τα οποία αφορούν τα δεδομένα (π.χ. όταν δεν έχουμε άμεση επαφή με τα άτομα αυτά και δεν είναι δυνατό να τα ειδοποιήσουμε, ή όπου τέτοια ειδοποίηση θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια).

Κατά κανόνα, δεν λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα από δημοσίως προσβάσιμες ή άλλες πηγές.

 

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται μόνο από τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού μας που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται, να χρησιμοποιούν και γενικότερα να τα επεξεργάζονται, στη βάση της “ανάγκης γνώσης” (“need to know” basis).

Tα προσωπικά σας δεδομένα πιθανόν να κοινοποιηθούν και/ή διαβιβαστούν και σε άλλα μέρη, όπου αυτό είναι απαραίτητο για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τους Νόμους περί προστασίας δεδομένων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε και/ή διαβιβάσουμε δεδομένα στα ακόλουθα μέρη:

 • Πρόσωπα που σχετίζονται με εμάς

Αυτή η περίπτωση αφορά σε γνωστοποιήση και/ή διαβίβαση σε έμπιστα τρίτα πρόσωπα που μας υποστηρίζουν  στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, για παράδειγμα σε παρόχους τεχνολογικών συστημάτων και τεχνολογικής υποστήριξης, λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές, νομικούς συμβούλους, καθώς και σε τράπεζες για την εκτέλεση χρηματοοικονομικών συναλλαγών [ή, αν είστε συνδεδεμένο με εμάς άτομο (π.χ. μέτοχος), για σκοπούς δέουσας επιμέλειας]. Περαιτέρω, επιφυλάσσουμε  το δικαίωμα να αποκαλύψουμε δεδομένα σε άλλα τρίτα πρόσωπα στα οποία ενδέχεται να εκχωρήσουμε ή αναθέσουμε κάποιο από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας.

Συνάπτουμε γραπτές συμφωνίες με τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας («εκτελούντες την επεξεργασία»), σύμφωνα με τις οποίες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας, να μην χρησιμοποιούν δεδομένα για δικούς τους σκοπούς, και δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τις εφαρμοστεές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων.

 • Δημόσιες ή/και ρυθμιστικές ή/και εποπτικές αρχές και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί

Ενδέχεται να προβούμε σε αποκάλυψη και/ή διαβίβαση δεδομένων λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης μας, όπως στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και, εάν είστε συνδεδεμένο με εμάς άτομο (π.χ. μέτοχος)  στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 • Aρχές επιβολής του νόμου και τα δικαστήρια

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σε αρχές επιβολής του νόμου (π.χ. στην αστυνομία) και στα δικαστήρια,  λόγω νομικής υποχρέωσης να προβούμε σε τέτοια ενέργεια (π.χ. για συμμόρφωση με διαταγή αρμόδιου δικαστηρίου), ή όπου είναι απαραίτητο για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Όταν υποβάλλετε αίτηση για ένταξη στο ανθρώπινο δυναμικό μας θα συλλέξουμε τις πληροφορίες που οι ίδιοι θα μας δώσετε, όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα επαγγελματικά ή/και ακαδημαϊκά προσόντα σας και άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα και υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ. αντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των ακαδημαϊκών ή/και επαγγελματικών προσόντων σας). Στα πλαίσια της διαδικασίας των συνεντεύξεων, θα προκύψουν περισσότερα προσωπικά δεδομένα, όπως η αξιολόγηση της συνέντευξής σας. Η παροχή των προαναφερθέντων δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την αίτησή σας.

Πιθανόν ακόμη να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από τα πρόσωπα που εσείς θα κατονομάσετε για σκοπούς συστάσεων, στη βάση της συγκατάθεσής σας.. .

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που αναφέρθηκαν πιο πάνω για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα και τα προσόντα σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας και για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για τις διαθέσιμες θέσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού θα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται για περίοδο ακόμη έξι (6) μηνών μετά την απόρριψη μιας αίτησης από εμάς, για σκοπούς μελλοντικών αναγκών σε περίπτωση που προκύψουν κατάλληλες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια αυτής της  περιόδου. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τέτοια δεδομένα σας ή να μας ζητήσετε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Η ιστοσελίδα μας (www.savemorecy.com) χρησιμοποιεί «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή/συσκευή σας από ένα διακομιστή ιστοσελίδας (webpage server). Τα cookies δεν μπορoύν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την μεταφορά ιών στον υπολογιστή/συσκευή σας. Ανατίθενται αποκλειστικά σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν ιστότοπο διακομιστή ιστοσελίδας (webpage server) στον ηλεκτρονικό τόπο (domain) που εξέδωσε το cookie.

Για πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα cookies στην ιστοσελίδα μας, (όπως είδος, σκοπός, δεδομένα που επεξεργάζονται και περίοδος διατήρησης), παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο ειδικό εργαλείο (cookies banner) που εμφανίζεται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μέσω αυτού του εργαλείου μπορείτε επίσης να δώσετε ή να ανακαλέσετε (και γενικότερα να διαχειριστείτε) τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας.

Η ιστοσελίδα μας περιέχει ακόμη ένα εργαλείο Google Maps, που επιτρέπει στους επισκέπτες στην ιστοσελίδας μας να εντοπίζουν τα πλησιέστερα καταστήματα του δικτύου υπεραγορών μας. Τα δεδομένα των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο επεξεργάζονται από τη Google. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική της Google (https://policies.google.com/privacy) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Google συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε αυτά δεδομένα.

Τέλος, όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (https://www.savemorecy.com/contact-us/), τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν όπως εξηγείται στην ενότητα 5 («Ανταπόκριση σε τυχόν ερωτήματα, αιτήματα, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παράπονα») πιο πάνω.

 

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

Στα πλαίσια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, δεν διαβιβάζουμε σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) προσωπικά δεδομένα ατόμων που είναι (ή συνδέονται με) τους προμηθευτές, τα μέλη του δικτύου υπεραγορών, τους συνεργάτες, και τους πάροχους υπηρεσιών του Ομίλου.

Ενδέχεται όμως να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΟΧ κατά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής προς εμάς. Όταν οι προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής (ή οι υπεργολάβοι επεξεργασίας που χρησιμοποιούν) είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός ΕΟΧ, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί (και οι σχετικοί υπεργολάβοι τους) παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων και πως η όποια διαβίβαση δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους Νόμους περί προστασίας δεδομένων, στη βάση ειδικών συμφωνιών προστασίας δεδομένων που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται πιο πάνω:

 • Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση ως προς το εάν τα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων.

 • Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα.

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν:

 • Επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα στη βάση της συγκαταθεσής σας και αργότερα ανακαλείτε τη σχετική συγκατάθεση, νοουμένου ότι δεν εφαρμόζεται άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έννομων συμφερόντων και έχετε αντιρρήσεις γι’ αυτήν την επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.

 

 • Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό (ή αναστολή) της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για ορισμένο χρονικό διάστημα, νοουμένου ότι ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως:

 • Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών των δεδομένων, για μια περίοδο που μας επιτρέπει να επαληθεύουμε την ακρίβειά τους,
 • Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται στη βάση των έννομων συμφερόντων μας, μέχρι να επαληθεύσουμε το κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

 

 • Δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας

 

Έχετε το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται στη βάση των έννομων συμφερόντων (όπως εξηγείται πιο πάνω), για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Σε περίπτωση που ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, θα σταματήσουμε τη σχετική επεξεργασία εκτός αν είμαστε σε θέση να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της.

 

 • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων

 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε προμηθεύσει ή να ζητήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε ένα τρίτο πρόσωπο της επιλογής σας, νοουμένου ότι:

 • Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα στη βάση της συγκατάθεσής σας ή για τους σκοπούς σύναψης συμβατικής σχέσης μαζί σας, κατόπιν αιτήματός σας, ή για να εκτελέσουμε μία σύμβαση που έχουμε ήδη συνάψει μαζί σας, και
 • Οι σχετικές δραστηριότητες Επεξεργασίας διεξάγονται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Όταν αποσκοπούμε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη βάση της συγκατάθεσης σας, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να δώσετε την αιτούμενη συγκατάθεση. Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που ήδη δώσατε ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται πιο πάνω. Οποιαδήποτε τέτοια ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παραπόνου και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.dataprotection.gov.cy.

 

 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τη φύση και τους συγκεκριμένους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

Ειδικότερα για τα δεδομένα που αφορούν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία έχουμε συμβατική ή/και επιχειρηματική σχέση (π.χ. με τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών μας), αυτά διατηρούνται κατά τη διάρκεια της σχετικής συμβατικής ή/και επιχειρηματικής σχέσης και στη συνέχεια για περαιτέρω περίοδο τουλάχιστον επτά (7) χρόνων, σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να διατηρήσουμε δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις καθιερωμένες περιόδους διατήρησης δεδομένων αν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω τυχόν διαφωνιών ή διαφορών, αξιώσεων, διαδικασιών ή/και ερευνών που εκκρεμούν σχετικά με αυτά τα δεδομένα, ή για νομικούς λόγους.

 

 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω είναι ακριβή, ενημερωμένα και ικανοποιητικής ποιότητας. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε έγκαιρα για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει (π.χ. εάν αλλάξατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας) ή αν αντιληφθείτε τυχόν ανακρίβειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τυχόν ανακριβή, εσφαλμένα, μη-επικαιροποιημένα, ανεπαρκή, ελλιπή ή ατελή προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.

Έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων που χειριζόμαστε και για να τα προφυλάξουμε από περιπτώσεις απώλειας, κατάχρησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποιήσης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν συστήματα προστασίας (firewalls), αντι-ιικά συστήματα (anti-virus), μέτρα αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, περιορισμούς πρόσβασης, και ελέγχους εξουσιοδότησης.

Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη προστασία έναντι κινδύνων. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε κάποια παραβίαση δεδομένων που ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές συνέπειες σε εσάς, θα σας ειδοποιήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

 1. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εάν δεν μας παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είχαμε ζητήσει λόγω νομικής υποχρέωσης ή επειδή η παροχή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε τη σχετική σύμβαση, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να συνάψουμε ή να συνεχίσουμε την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Σε τέτοια περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε αναλόγως.

 

 1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ

Αυτή η Δήλωση πιθανόν να τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό, λόγων τυχόν αλλαγών στις πρακτικές μας ή/και στο εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο. Σε τέτοια περίπτωση, θα δημοσιεύσουμε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της Δήλωσης (η οποία θα φέρει την ημερομηνία αναθεώρησης) στην ιστοσελίδα μας και/ή θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά.